Тестирање на призвод

Индетификација на аспектите на новиот производ или услуга кои што влијаат на искуството на потрошувачите и нивно соодветно прилагодување пред пласман.

Храна и пијалоци

апликации и игри

UI/UX


  • Предвидување на успехот на нови производи и услуги
  • Мерење на емоциите и реакциите на потрошувачите во реално време
  • Анализа на влијание на потенцијални цени
  • Следење на корисничко искуство при употреба на апликаци и игри
  • Максимизирање на употребливоста на корисничките интерфејси