Развој на бренд

Проучување на потсвесните перцепции за брендот и градење на уникатен идентитет кој е во согласнот со стратешките цели на компанијата.

Дизајн

Пакување

Позиционирање


  • Споредба на постоечки или развој на нов дизајн
  • Истакнување на клучните пораки на пакувањето
  • Избор на соодветен баланс на елементи
  • Тестирање на функционалност
  • Дефинирање на целни пазари