Оптимизација на продажба

Увид во целокупната когнитивна состојба на купувачот и препораки за најфункционално сценарио.

Купувачко искуство

Промоции

Конкурентна предност


  • Потенцирање на региони на полица кои привлекуваат внимание
  • Пресметка на времетраење на визуелно внимание
  • Изработка на мапи на движење во продавница (присуство или VR- виртуелна реалност)
  • Анализа на влијание на промотивни пораки на одлуката за купување
  • Развој на стратегија за конкурентна предност