Рекламни кампањи

Потенцирање на основните вредности на брендот пред целната публика и предвидување на успехот кај рекламите кампањи.

Видео

Дигитални

Медиуми


  • Анализа на визуелно внимание
  • Идентификација на клучни сцени
  • Препознавање на емоции и интерес
  • Проценка на графички елементи
  • Идни насоки за ефективни кампањи