Едукација

Запознавање со концептите на однесувањето на човекот и потрошувачите за донесување на стратешки одлуки врз основа на емпириски докази.

Предавања

Обуки

Семинари


  • Изработка на програма за невормаркетинг настава за образовни институции
  • Организација на семинари и конференции
  • Обуки за вработени