Што е невромаркетинг?

Невромаркетинг е иновативно поле на маркетингот кое користи напредна биометриска технологија и вештачка интелигенција за истажување на потсвесните реакции и емоции на потрошувачите поттикнати од одредена маркетинг порака.


За разлика од конвенционалните алатки на истражување предводени од мислења, невромаркетингот се фокусира на наоди кои произлегуваат од емоциите, меморијата, вниманието, и мотивацијата на потрошувачите, кои се од суштинско значење за разбирање на процесот на донесување одлуки.
АРЕЛ НЕВРОМАРКЕТИНГ ™ е член на меѓународната невромаркетинг бизнис асоцијација (NMSBA - Neuromarketing Science Business Association) и работи според етичкиот кодекс на истата чија цел е да обезбеди соодветно придржување кон меѓународните етички стандарди за употреба на невронаучни методи при невромаркетинг истражувања. Кодексот може да го прочитате тука.