МЕТОДОЛОГИЈА

Користиме најнова технологија и методологија за објективно разбирање на когнитивните процеси и емоции.

СО АРЕЛ НЕВРОМАРКЕТИНГ™ ДО УВИД ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗАСОНВАН НА НАУЧНИ ПРИНЦИПИ.